X
ADLAK

Munkavállalóknak - Gyakori kérdések

 1. Milyen összegű támogatást kaphatok munkáltatómtól?

  Adómentes az adóévben nyújtott munkáltatói lakáscélú támogatás összegének azon része, amely nem haladja meg a lakás vételárának, teljes építési költségének, bővítés, korszerűsítés, vagy akadálymentesítés költségének a 30 százalékát, legfeljebb az 5 millió forintot azzal, hogy az értékhatár vizsgálatánál a folyósítás évét megelőző négy évben a munkáltató vagy más munkáltatók által ilyen címen folyósított támogatásokat is számításba kell venni.

 2. Mikor jogosult Ön ilyen, adómentes támogatásra a munkáltatójától?

  • Ha a támogatás folyósítása hitelintézeten keresztül történik. Az átutalásokat a hitelintézet évenként utólagosan igazolja.
  • Ha a támogatás összege összesen nem több mint vásárlás esetén az ingatlan vételárának, míg építés, bővítés, korszerűsítés, vagy akadálymentesítés esetén a költségvetés 30 százaléka.
  • Ha a folyósított támogatás összege öt egymást követő évben nem több mint 5 millió forint.
  • Ha a hitel, amelynek a törlesztéséhez a munkáltató támogatást nyújt, lakáscélú (vásárlási, építési, bővítési, korszerűsítési, akadálymentesítési célú, vagy ilyen hitel kiváltására nyújtott hitel, vagy ilyen hitelhez kapcsolódó gyűjtőszámla hitel) és a hitelt hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, vagy korábbi munkáltató nyújtotta.
  • Ha a lakás, amelynek a megvalósításához Ön a hitelt igényelte az Ön saját tulajdona (vagy abban haszonélvező), vagy amelyben a támogatással érintett a méltányolhatósági vizsgálat időpontjára vonatkozóan bármikor, bármilyen arányban tulajdonos volt, vagy haszonélvezettel bírt és megfelel a méltányolható lakás fogalmának (szobaszám, együttlakók alapján – erről részletesebben itt tájékozódhat).
  • Ha igazolni tudja (minden évben), hogy a folyósított támogatást Ön a célszerinti hitel törlesztésére fordította.

 3. Mit kell tennie Önnek, ha szeretne részesülni a támogatásban?

  • Jelezni a munkáltatójánál, hogy élne ezzel a lehetőséggel.
  • Ha a munkáltató tervezi, vagy már kínálja ezt a juttatást, akkor a honlapunkon elérhető Munkáltatói tájékoztatót kell átadni neki, hogy értesülhessen arról, hogy az OTP Bank OTP ADLAK szolgáltatáscsomagja teljes körűen át tudja venni a rendszer üzemeltetésének terheit tőle.
  • Ezt követően Önnek nyilatkoznia kell a munkáltató felé arról, hogy mely számlára (a legjobb a hitel törlesztésére szolgáló hitelszámla) kéri az összeg folyósítását.
  • A továbbiakban az Ön feladata, hogy amennyiben a Munkáltatója megrendeli az adómentesség vizsgálatot, az ahhoz szükséges dokumentumokat átadja a Bank részére.

 4. Miért jó a Vissza nem térítendő támogatás?

  • Munkáltatója havi szinten akár több tízezer forinttal is hozzájárul törlesztő részletéhez a támogatás segítségével.
  • Adómentes juttatást kaphat, vagyis 100 forint juttatásból mind a 100 forintot megkapja.

 5. Miért jó a Vissza nem térítendő támogatás a munkáltatómnak?

  • Ez az adómentes juttatási forma jelentősen kisebb munkáltatói ráfordítást igényel, mint a munkabér, vagy bármely más béren kívüli juttatás.
  • Egyszerű: Az OTP ADLAK szolgáltatásainak köszönhetően a vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszerű, segítségével mind az adminisztrációs teher, mind az adó és számviteli kockázat jelentősen csökkenthető a Munkáltatónál.

 6. Milyen hitel számít lakáscélúnak?

  Ingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, vagy akadálymentesítése céljából felvett hitel, vagy ilyen hitel kiváltására nyújtott hitel, vagy ilyen hitelhez kapcsolódó gyűjtőszámla hitel.

 7. Felújítási célból igényelt hitelre is igénybe vehető a támogatás?

  Nem vehető igénybe.

 8. Feltétel-e, hogy a támogatást kapó Munkavállalóként a hitelcél szerinti ingatlan legyen a bejelentett lakcímem?

  Nem, ha a méltányolható lakásigénynek való megfelelést az adott ingatlan vonatkozásában az OTP Bank korábban még nem vizsgálta, és a lakáscélú hitel felhasználásával megszerzett (épített, építtetett) lakás a támogatás folyósításakor már nincs a munkavállaló tulajdonában (haszonélvezetében). A munkavállaló által méltányolható lakásigénynek való megfelelésről tett nyilatkozat, és a megfelelést a támogatás alapjául szolgáló kölcsön folyósítását követő bármely, a tulajdonjog, haszonélvezeti jog fennállásának időszakára eső időpontra vonatkozó, igazoló okirat, bizonylat elfogadható. Ebben az esetben az OTP Bank felé a nyilatkozaton szereplő együttlakók tekintetében a lakcímnyilvántartást vezető hatóság által kiállított igazolást kell bemutatni, amelyen az OTP Bank azt vizsgálja, hogy az együttlakóknak a fenti időszak bármely időpontjára vonatkozóan (de egy időben) a lakás lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként szolgált.

 9. Lakáshitelem korábbi munkáltatóm folyósította. Ennek törlesztéséhez is igénybe vehető a támogatás?

  Igen, a támogatás nem kizárólag hitelintézettől, vagy pénzügyi vállalkozástól felvett hitel törlesztésére és előtörlesztésére fordítható, hanem korábbi munkáltatótól kapott hitelre is.

 10. Milyen dokumentumokat kell az OTP Bank felé az adómentességi feltételek igazolása érdekében bemutatnom?

  • A támogatás alapjául szolgáló kölcsönszerződést (hitelkiváltás esetén a támogatás alapjául szolgáló, kiváltó kölcsönszerződést, az eredeti, kiváltott kölcsönszerződést és az esetleges további, az eredeti kölcsön visszafizetése céljából kötött valamennyi kölcsönszerződést, gyűjtőszámla-hitel esetén az eredeti szerződést és a hozzá kapcsolódó gyűjtőszámla-szerződést), valamint amennyiben a lakáscélú felhasználás a szerződésből nem állapítható meg, a fenti szerződések alapjául szolgáló hiteligénylést.
  • Saját lakás tulajdonjogának igazolásához: a lakás helyrajzi számát kell megadnia – az OTP Bank ez alapján a Takarnet rendszerből végzi el a lekérdezést.
  • A lakás méltányolhatóságának igazolásához:
   • a Munkavállaló nyilatkozatát a támogatás alapjául szolgáló ingatlan szobaszámonkénti alapterületéről (banki formanyomtatvány),
   • a Kormányrendelet szerinti együttköltöző, vagy együtt lakó családtag lakóhelyét vagy tartózkodási helyét feltüntető érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,
   • a Kormányrendelet szerinti igazolásokat, melyekből megállapítható, hogy az együttköltöző családtagnak minősül, vagyis
    • az igénylő és együttlakó családtag érvényes személyi igazolványa/úti okmánya bemutatásra, az érintett személy fénymásoláshoz való hozzájárulási nyilatkozatával (a fénymásolat előzetesen is elkészíthető)
    • házassági anyakönyvi kivonat (házaspárok esetén)
    • elvált szülők kiskorú gyermeke esetén az elhelyezést igazoló jogerős bírósági ítélet.
   • Ha a lakáscélú hitel felhasználásával megszerzett (épített, építtetett) lakás a támogatás folyósításakor már nincs a munkavállaló tulajdonában (haszonélvezetében), a munkavállaló által méltányolható lakásigénynek való megfelelésről tett nyilatkozat, és a megfelelést a támogatás alapjául szolgáló kölcsön folyósítását követő bármely, a tulajdonjog, haszonélvezeti jog fennállásának időszakára eső időpontra vonatkozó, igazoló okirat, bizonylat elfogadható. Ebben az esetben az OTP Bank az alábbi dokumentumokat szerzi be a Munkavállalótól:
    • a tulajdonjog / haszonélvezeti jog fennállásának igazolására a Bank által a saját lakás vizsgálatához lekért teljes körű nem hiteles tulajdoni lap másolatot, amely alapján megállapítható, hogy mely időszakban volt az ingatlan a munkavállaló tulajdonában/haszonélvezetében,
    • amennyiben ez nem állapítható meg egyértelműen, úgy adásvételi szerződés és a tulajdonjog/haszonélvezeti jog változását igazoló földhivatali határozatot,
   • A nyilatkozaton szereplő együttlakók tekintetében a lakcímnyilvántartást vezető hatóság által kiállított igazolást, amelyen az OTP Bank azt vizsgálja, hogy az együttlakóknak a fenti időszak bármely időpontjára vonatkozóan (de egy időben) a lakás lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként szolgált.
  • esetlegesen a más hitelintézettel kötött megelőlegező kölcsönszerződést, valamint az arról szóló, a megelőlegező kölcsönt kötő hitelintézet által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a megelőlegezés időszaka még fennáll, illetve hogy a megelőlegező kölcsönszerződés alapján a Munkavállaló hány gyermeket vállalt, és a vállalt gyermekek közül hány született meg.
  • A támogatás maximális összegének meghatározásához szükséges az ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén az ezt igazoló szerződés, építés, alapterület növelés, korszerűsítés,akadálymentesítés esetén pedig a költségeket tartalmazó költségvetés.
  • Az SZJA szerinti lakáscél fogalmának való megfelelés igazolása érdekében szükséges további dokumentum bővítés esetén a támogatás alapjául szolgáló ingatlanra vonatkozó jogerős építési engedély, és tervdokumentáció, korszerűsítés, vagy akadálymentesítés esetén a költségvetés, ennek hiányában a támogatás alapjául szolgáló kölcsönt nyújtó hitelintézet (hitelkiváltás esetén az eredeti, kiváltott kölcsönt, gyűjtőszámla-hitel esetén a gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó eredeti kölcsönt nyújtó hitelintézet) nyilatkozata.
  • A kölcsönt nyújtó hitelintézet, vagy munkáltató által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás a fennálló hiteltartozásról.
  • Ha a támogatás az Ön folyószámlájára került folyósításra, akkor a támogatás cél szerinti felhasználásának igazolása érdekében be kell mutatnia eredeti, vagy hitelesített számlakivonatát, vagy a bankszámlát vezető pénzintézet által kiállított igazolást a támogatás felhasználásáról – vagyis a támogatás összegének a kölcsön törlesztéséül szolgáló folyószámlán történő jóváírásáról, majd onnan a kölcsön hitelszámláján történő jóváírásról.
  • Annak igazolásaként, hogy az Ön részére esetleges korábbi munkáltatója milyen összegben folyósított támogatást, Munkáltatójának nyilatkozata szükséges.

 11. Milyen költségeim merülhetnek fel az adómentes lakáscélú támogatás vonatkozásában?

  Az adómentességi feltételvizsgálathoz szükséges igazolások, dokumentumok beszerzésével kapcsolatos díjtételek, valamint az esetleges előtörlesztéssel kapcsolatosan fizetendő díjtétel(ek). A díjak pontos mértékéről a hitelnyújtó hitelintézetnél érdeklődhet.

 12. Mit jelent az, hogy a lakás méltányolható?

  A lakás szobaszáma és az együttköltözök alapján dönthető el, hogy méltányolható-e az adott lakás. A vételárat, értéket nem kell vizsgálni.

  A lakás méltányolható, ha az együttköltözők száma és a szobák száma az alábbiak szerinti:

  Együttköltözők száma Lakás szobaszáma
  1-2 személy Legfeljebb 3
  3-4 személy Legfeljebb 4

  Minden további személy után egy szobával nő a méltányolható szobaszám.

  Együttköltöző, együttlakó családtag: a támogatást igénylő munkavállaló, továbbá jövedelmüktől és életkoruktól függetlenül a munkavállaló polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói, házastársának közeli hozzátartozói, élettársa és annak közeli hozzátartozói, feltéve, hogy a lakáscélú munkáltatói támogatással, munkáltatói lakáscélú hitellel érintett lakásba együtt költöznek be vagy ott életvitelszerűen együtt laknak. Fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény meghatározásánál együtt költöző, együtt lakó családtagként legfeljebb három születendő gyermeket, egy gyermekes fiatal házaspár esetében további két születendő gyermeket, két gyermekes fiatal házaspár esetében pedig további egy születendő gyermeket is számításba lehet venni. Fiatal a házaspár, ha a lakáscélú munkáltatói támogatás igénylésekor a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

 13. Milyen módon juttathatja el a Munkavállaló az adómentességi feltételek vizsgálatához szükséges dokumentumokat a Bankhoz?

  A vizsgálat megrendelését követően – a vizsgálat díjának Munkáltató általi megfizetését, valamint az adott Munkavállaló által aláírt Hozzájáruló nyilatkozat banktitoknak, illetve személyes adatnak minősülő információk átadásához nyomtatvány kézhezvételét követően az OTP Bank felveszi a kapcsolatot a megrendelésben megadott elérhetőségeken (telefonszámon és e-mail címen) a Munkavállalóval, és egyezteti a vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentumok körét, és tájékoztatja a munkavállalót a benyújtási lehetőségekről (elektronikusan, vagy fiókhálózaton keresztül).